Gebruiksregels

A. Taal:
1. We verwachten van iedereen die iets publiceert foutloos en correct Nederlands, tenzij een item zich naar haar aard leent voor het gebruik van de Limburgse streektaal (items over carnaval, dialect en andere bijzondere culturele evenementen). Als het Limburgs wordt gebruikt verwachten we dat zoveel mogelijk de daarvoor geldende spellingsregels worden gebruikt

2. De tekst die op de site wordt geplaatst moet voldoen aan de algemeen aanvaarde regels van fatsoen en aan de op internet gebruikelijke omgangsvormen en gedragsregels.

Teksten mogen niet racistisch, seksueel intimiderend, discriminerend of op een andere manier beledigend zijn.
Teksten mogen geen inbreuk maken op rechten van anderen. Bij inbreuk op bovenstaande regels kunnen we besluiten de bijdragen van de betreffende gebruiker van de site te verwijderen of de rechten van de betreffende gebruiker te (doen) beperken.

B. Nieuws:
1. De nieuwsrubriek is uitsluitend bedoeld voor het posten van feiten, die een actualiteitswaarde hebben én voor de doelgroep (de inwoners van Echt-Susteren) of een deel daarvan interessant en/of vermakelijk zijn.
We verwachten in de nieuwsrubriek dan ook alleen items die aan deze criteria voldoen. Landelijk nieuws of nieuws dat te weinig aansluit bij de doelgroep of gemeente wordt verwijderd.
Het ventileren van alleen een mening is mogelijk, maar niet in de nieuwsrubriek. Uiteraard mogen reacties op nieuwsitems wél een mening bevatten.
Indien een nieuwsitem een controversieel onderwerp bevat worden zoveel mogelijk de beginselen van hoor en wederhoor toegepast. Objectiviteit van de berichtgeving wordt nagestreefd.
Commerciële uitingen kunnen een zodanige nieuwswaarde hebben, dat deze opgenomen worden in de rubriek 'nieuws', met dien verstande dat dergelijke items niet rechtstreeks door een deelnemende organisatie in deze rubriek mogen worden geplaatst, maar vooraf overeenstemming daarover met echt-susteren.nu moet zijn bereikt.

2. Deelnemende organisaties, die daarvoor de bevoegdheid hebben gekregen van echt-susteren.nu door middel van het toekennen van een gebruikersnaam en een wachtwoord, kunnen rechtstreeks nieuwsberichten plaatsen onder deze rubriek. De inhoud van deze berichten, inclusief de inbreuk op auteursrechten van derden, vallen daarmee onder directe verantwoordelijkheid van de organisatie, die deze doet plaatsen. De deelnemende organisaties conformeren zich op voorhand aan de gebruiksregels en algemene voorwaarden van echt-susteren.nu.

3. De exploitant van de site probeert de juistheid van de nieuwsberichten waar mogelijk te verifiëren, maar is voor het aanleveren daarvan in belangrijke mate afhankelijk van de de organisaties die deelnemen. Voor de juistheid van een geplaatst nieuwsbericht kan de stichting Echt-Susteren.nu dan ook nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

4. Het nieuws wordt gevolgd door medewerkers van echt-susteren.nu en deze beslissen in hoeverre een nieuwsitem voldoet aan de criteria en in hoeverre een nieuwsitem op de homepage blijft staan. Klachten over beslissingen van medewerkers op dat punt, kunnen worden gericht aan info@echt-susteren.nu.

C. Evenementen:
1. De evenementenkalender wordt voor het belangrijkste deel gevuld met informatie afkomstig van organisatoren van evenementen, hetzij doordat deze het evenement rechtstreeks plaatsen, hetzij door middel van andere berichtgeving.
Ofschoon de stichting Echt-Susteren.nu zo zorgvuldig mogelijk omgaat met de onder deze rubriek geplaatste informatie, kan zij op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid daarvan.

2. Aankondigingen van evenementen worden in beginsel geplaatst op de Doe-Agenda, maar indien deze een grote nieuws- en actualiteitswaarde heeft voor de doelgroep van de site, kan deze in overleg ook in de rubriek 'Nieuws' worden geplaatst.

3. Evenementen die georganiseerd worden door commerciële organisaties, danwel een (semi)commercieel oogmerk hebben, kunnen alleen dan worden geplaatst in de rubriek evenementen, indien daarover voorafgaand overeenstemming over is bereikt met echt-susteren.nu.

4. Deelnemende organisaties, die daarvoor de bevoegdheid hebben gekregen van echt-susteren.nu door middel van het toekennen van een gebruikersnaam en een wachtwoord, kunnen rechtstreeks aankondigingen van evenementen plaatsen onder deze rubriek. De inhoud van deze berichten, inclusief de inbreuk op auteursrechten van derden, vallen daarmee onder directe verantwoordelijkheid van de organisatie, die deze doet plaatsen. De deelnemende organisaties conformeren zich op voorhand aan de gebruiksregels en algemene voorwaarden van echt-susteren.nu.