Groen Links Echt-Susteren

Politieke partijen
Echt
Over ons

Onze 7 speerpunten voor de periode 2018-2022:
Armoede structureel aanpakken. Inzetten op voorkomen en zo vroeg mogelijk ingrijpen moet leiden tot 25% minder armoede in onze gemeente aan het eind van de coalitieperiode. Bijvoorbeeld door middel van aanpak via een raadsbrede werkgroep.
Stop uitbreiding megastallen. Er worden geen vergunningen meer verstrekt voor realisatie van nieuwe of uitbreiding van bestaande stallen boven de meest recente Alterra-normen.
Meer groen, meer biodiversiteit. Echt-Susteren hoort minimaal in de top 50% van groenste gemeenten volgens de groenmonitor van Alterra. Dit wordt bereikt door onder andere een herplantplicht van 3 bomen voor elke gekapte boom in de openbare ruimte en ten minste 10 langdurig braakliggende bouwkavels inrichten als tijdelijke natuur.
Persoonlijke aandacht voor iedereen. Invoering integraal PGB (I-PGB). Monitoring van inzet van mantelzorgers en verzorgende om het jaar.
Ruim baan voor fietsers en voetgangers. Aanleg van een fietssnelweg door onze gemeente van zuid naar noord.
Een nieuw inzamelingssysteem voor huishoudelijk afval. Wijziging van het huidige inzamelingssysteem voor huishoudelijk afval zodat we naar minder dan 100 kg restafval per inwoner per jaar gaan in 2020. Dit systeem moet ook al geschikt (te maken) zijn om te dalen naar 30 kg in 2025.
De Raadswerkgroep DMVO maakt meters. Inzetten op het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord uit 2013. De afgelopen 5 jaar zijn er nauwelijks grote stappen gemaakt. In 2020 moet 14% van de verbruikte energie hernieuwbaar zijn opgewekt en zelfs 16% in 2023.
We willen een evenwichtige balans tussen economie, mens en natuur. Nu gaat nog veel aandacht uit naar kosten, winst, geld verdienen, korte-termijndenken etc. maar het gaat ons op de eerste plaats om onze inwoners en onze omgeving, het milieu. Een bedrijf dat geld verdient ten koste van mens, natuur of milieu is per definitie een verliesgevend bedrijf. Daarom willen we op de eerste plaats het beste voor mens en natuur! En uiteraard is de economie belangrijk maar laat die zo groen en duurzaam mogelijk zijn.

Contactinformatie
Locatie