Dorpsraad Susteren

Redactie

Dorpsraden & Inspraakorganen
Susteren
Over ons

DOELSTELLING

De stichting Dorpsraad Susteren bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die zich nauw betrokken voelen bij het wel en wee van de inwoners van de kern Susteren, inclusief Heide en zich het leefbaar houden en maken van onze stad ten doel stelt, waardoor het woongenot en het welzijn van de inwoners van de kern Susteren, inclusief Heide, behouden blijft dan wel verbetert.

De Dorpsraad probeert dit te bewerkstelligen door als overlegorgaan/ -platform de gemeenschappelijke belangen van de inwoners, verenigingen en stichtingen van Susteren, naar gemeente, waterschap en provincie te behartigen, terwijl ze gelijktijdig een afspiegeling wil zijn van die groepen.

Tevens probeert zij de belangstelling bij de eigen bewoners te wekken om daarmee een zo breed mogelijk draagvlak te creëren bij het uitbrengen van advies aan het gemeentebestuur inzake projecten/beslissingen, die voor de inwoners van aanzienlijk belang zijn.

Verder tracht zij, indien gewenst, advies uit te brengen bij (nieuwe) initiatieven van inwoners en deze zoveel als mogelijk te ondersteunen dan wel te begeleiden.
Middels haar overleg- en adviesfunctie naar de gemeente probeert zij in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te worden bij de beleidsvorming van de gemeente bij alle zaken die direct of indirect te maken hebben met de belangen van de inwoners van de kern Susteren of van de kern zelf, inclusief Heide.

Bij dat proces worden samenwerkingsvormen met andere rechtspersonen, organisaties en/of natuurlijke personen aangegaan om aan de realisering van haar doelstelling bij te dragen.

Voor de creatie van een zo breed mogelijk draagvlak wordt contact onderhouden met het verenigingsleven en/of sociaalmaatschappelijke organisaties.
Over vorderingen bij de verwezenlijking van haar doelstelling wordt met regelmaat gecommuniceerd met de achterban via de diverse media, zoals notulen, website(s), etc.

De Dorpsraad houdt zich niet bezig met het bemiddelen of anderzijds betrokken zijn bij conflicten, meningsverschillen en/of problemen welke zich voordoen tussen inwoners van Susteren. Voor de duidelijkheid: de Dorpsraad Susteren is geheel neutraal. Het is dus geen extra bestuurslaag of een politiek orgaan.

  • SAMENSTELLING:
  • Voorzitter: JOHN SCHULPEN
  • ​Secretaris: TON ORY
  • ​Lid: MARIA ​GIJZELS
  • Lid: ​ANDRÉ ​GERHARDS
  • ​Lid: ​PETER FEIJEN ​
  • ​​Lid: ARMAND GIELEN
  • ​​​Lid: MARIETTE ​KUIJPERS
  • ​​​Lid: ​​HARRY ​BOCKEN
  • ​​​Lid: vacature

Link naar: NOTULEN

Contactinformatie
Locatie